Algemende voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van ROOT8. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 15 oktober 2019 onder inschrijfnummer 74683454 (BTW nummer:………………………..B01

INLEIDING

De bepalingen in de artikelen 1 tot en met 25 zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Rachel Angele Sison, handelend onder de naam Root8, met een opdrachtgever inzake de verkoop en levering van een zaak of uitvoering door Root8 van werkzaamheden, daaronder mede begrepen diensten.

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van of overeenkomsten met Root8 inzake de verkoop en levering door Root8 van een zaak of uitvoering door Root8 van werkzaamheden daaronder begrepen diensten voorzover in die aanbieding of die overeenkomst daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 • aanbieding: aanbieding van Root8 inzake de levering door Root8 van een zaak en/of de uitvoering door Root8 van werkzaamheden;
 • overeenkomst: overeenkomst tussen Root8 en de opdrachtgever inzake de verkoop en levering van een zaak en/of de uitvoering van werkzaamheden. In deze voorwaarden wordt mede verstaan onder opdrachtgever, degene tot wie Root8 de aanbieding heeft gericht.
 1. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen voorwaarden wordt door Root8 niet aanvaard.
 2. Toezeggingen door of afspraken met werknemers van Root8 die daarvoor geen bevoegdheid hebben, binden deze eerst nadat en voor zover zij door Root8 schriftelijk zijn bevestigd. Toezeggingen door of afspraken met werknemers van Root8 over een voor Root8 nadelige afwijking van deze voorwaarden, binden deze eerst nadat en voor zover zij door Root8 schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Root8 bedingt de in deze voorwaarden opgenomen bepalingen, in het bijzonder die inzake de aansprakelijkheid en vrijwaring, eveneens voor degenen die zij voor de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld alsmede haar werknemers.
 4. Onder schriftelijk wordt in deze voorwaarden eveneens verstaan een mededeling via telefax, e-mail of elke andere vorm van elektronische overbrenging.

ARTIKEL 2: CATALOGI, BROCHURES, BESCHRIJVINGEN E.D.

De gegevens vermeld in catalogi, brochures, beschrijvingen e.d. van, of ter beschikking gesteld door, Root8 zijn voor Root8 slechts bindend in geval en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld in een aanbieding of een overeenkomst. Root8 is niet aansprakelijk voor fouten en afwijkingen van prijs afbeeldingen, tekeningen en vermelding van maten en gewichten in de catalogi, brochures en beschrijvingen.

ARTIKEL 3: AANBIEDING

Elke aanbieding is vrijblijvend in geval en voor zover daarin niet uitdrukkelijk een geldigheidsduur is vermeld en gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door Root8 onder normale omstandigheden en tijdens normale werktijden. Root8 kan op basis van een door haar gedane aanbieding nimmer verplicht worden een overeenkomst te sluiten.

ARTIKEL 4: OVEREENKOMST

1 . Elke overeenkomst is voor Root8 eerst bindend in geval en op het moment dat deze is vastgelegd in een door Root8 en de opdrachtgever ondertekend document of in een door

Root8 ondertekende schriftelijke opdrachtbevestiging, en bij het ontbreken daarvan, in geval het op het moment dat

Root8 aan de opdrachtgever een factuur voor de levering heeft uitgereikt.

 1. Root8 heeft ingevolge de overeenkomst het recht om aan de opdrachtgever in rekening te brengen:
 • orderkosten, namelijk de kosten van uitvoering van de overeenkomst waaronder kosten van vervoer ingeval franco levering is overeengekomen, overeenkomstig een op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst bij Root8 geldende regeling voor overeenkomsten die betrekking hebben op de levering van een zaak of uitvoering van werkzaamheden beneden een in die regeling bepaald bedrag;
 • meerwerk, namelijk datgene dat door Root8 in overleg met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in de overeenkomst of de opdrachtbevestiging vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of uitgevoerd;
 • terugleveringskosten overeenkomstig een op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst bij Root8 geldende regeling voor overeenkomsten die betrekking hebben op de teruglevering van een zaak die door Root8 uit voorraad is geleverd.

ARTIKEL 5: PRIJS 1 KORTING

 1. De in een aanbieding of overeenkomst opgegeven prijs is exclusief omzetbelasting en gebaseerd op levering af magazijn van de betrokken vestiging van Root8.
 2. Een overeengekomen kortingsregeling voor een opdrachtgever geldt niet voor onderdelen en materialen die Root8 gebruikt voor of verwerkt bij het wegnemen van een tekortkoming uit hoofde van haar garantieverplichting of bij de uitvoering van onderhoud-, reparatie- en montagewerkzaamheden. De overeengekomen kortingsregeling geldt voorts niet voor artikelen waarop reeds een korting van toepassing is.

ARTIKEL 6: LEVERTIJD

 1. De door Root8 in een aanbieding of overeenkomst opgegeven levertijd of andere termijn geldt slechts bij benadering en is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding of overeenkomst geldende omstandigheden alsmede op tijdige levering aan leverancier van hetgeen voor de uitvoering van de overeenkomst nodig is.
 2. Root8 is slechts gehouden aan een levertijd of andere termijn in geval en voor zover deze in de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk en als fatale termijn is overeengekomen.

Overschrijding van de levertijd of een andere termijn geeft aan de opdrachtgever nimmer aanspraak op enig recht op schadevergoeding. Opdrachtgever is slechts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wegens te late levering indien deze levering, na ingebrekestelling van Root8 hiertoe, langer dan 10 weken uitblijft.

ARTIKEL 7: (OP)LEVERING

 1. De levering van een zaak geschiedt in geval franco levering is overeengekomen, op het moment dat Root8 de zaak op het door de opdrachtgever opgegeven adres heeft afgeleverd, en in geval de opdrachtgever de zaak alsdan niet aanvaardt, schriftelijk aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat deze zaak is aangeboden. Tenzij anders vermeld, geschiedt franco levering vanaf ordergrootte boven € 500,- netto excl. btw.
 2. De levering van een zaak geschiedt ingeval geen franco levering is overeengekomen op het moment dat de opdrachtgever de zaak heeft afgenomen of Root8 aan de opdrachtgever schriftelijk heeft meegedeeld dat de zaak voor afneming gereed staat. Geringe en/of gebruikelijke tekortkomingen staan de levering van een zaak niet in de weg.

Deze tekortkomingen worden door Root8 en de opdrachtgever schriftelijk vastgelegd, waarbij Root8 zal aangeven binnen welke termijn die tekortkomingen zijn weggenomen.

 1. In geval plaatsing van de te leveren zaak is overeengekomen geschiedt de levering van de zaak op het moment dat Root8 de plaatsingswerkzaamheden oplevert.
 2. De oplevering van (plaatsings)werkzaamheden geschiedt op het moment dat de opdrachtgever deze heeft afgenomen en goedgekeurd.
 3. De werkzaamheden gelden als afgenomen en goedgekeurd:
 4. in geval de opdrachtgever niet op het door Root8 voor de levering aangezegde tijdstip aan een afname en keuring meewerkt dan wel ten onrechte of ongemotiveerd goedkeuring weigert;
 5. in geval de opdrachtgever eventuele tekortkomingen niet onmiddellijk bij de afname kenbaar heeft gemaakt en niet binnen 24 uur nadien aan Root8 schriftelijk heeft bevestigd.
 6. Geringe en/of gebruikelijke tekortkomingen staan de oplevering van (plaatsings) werkzaamheden niet in de weg. Deze tekortkomingen worden door Root8 en de opdrachtgever schriftelijk vastgelegd waarbij Root8 zal aangeven binnen welke termijn die tekortkomingen zijn weggenomen.
 7. Root8 heeft het recht de zaak respectievelijk de werkzaamheden in gedeelten te leveren respectievelijk uit te voeren.

In dat geval zijn op elke deellevering respectievelijk deeluitvoering afzonderlijk de bepalingen van deze voorwaarden van toepassing, in het bijzonder de bepalingen inzake betaling, reclamering en garantie.

ARTIKEL 8:  VERVOER

In het geval franco levering van de zaak is overeengekomen heeft Root8 het recht aan opdrachtgever de orderkosten bedoeld in artikel 4 lid 2 in rekening te brengen. Het vervoer van de zaak geschiedt in dat geval voor rekening en risico van Root8. In het geval geen franco levering is overeengekomen zal de opdrachtgever zelf zorgdragen voor inlading alsmede het vervoer van de zaak. In geval geen franco levering is overeengekomen en Root8 op verzoek van de opdrachtgever de zaak vervoert, geschiedt het vervoer voor rekening en risico van de opdrachtgever op een wijze en door middelen die door Root8 worden bepaald.

ARTIKEL 9: EMBALLAGE

De kosten van emballage zijn niet in de prijs begrepen en worden door Root8 afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Root8 neemt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, de emballage niet terug.

ARTIKEL 10: LEVERING OP ZICHT

Een overeenkomst komt tot stand en de levering geldt als te zijn geschied in geval de opdrachtgever de zaken die door Root8 aan hem op zicht of op proef zijn geleverd, niet binnen 5 (vijf) werkdagen franco aan Root8 heeft geretourneerd, voor een ander doel heeft gebruikt, heeft gewijzigd of beschadigd.

ARTIKEL 11: RETOURZENDINGEN

De opdrachtgever heeft het recht een zaak die door Root8 uit voorraad is geleverd, binnen 3 (drie) werkdagen na de levering aan hem van die zaak aan Root8 terug te leveren. Root8 heeft het recht aan de opdrachtgever terugleveringskosten bedoeld in artikel 4 lid 2 in rekening te brengen. Root8 is niet verplicht een zaak die door haar niet uit voorraad is geleverd of een zaak die door haar uit voorraad is geleverd doch niet binnen 3 (drie) werkdagen na de levering zijn teruggeleverd, terug te nemen.

ARTIKEL 12: OVERGANG RISICO

De opdrachtgever draagt direct nadat de levering van de zaak als bedoeld in artikel 7 heeft plaatsgevonden het risico van schade, die aan of door de zaak ontstaat.

ARTIKEL 13: OVERGANG EIGENDOM

1 . De eigendom van de zaak gaat eerst op de opdrachtgever over op het moment dat de opdrachtgever al hetgeen hij aan Root8 uit hoofde van ‘de overeenkomst alsmede (een) eerdere overeenkomst(en) is verschuldigd, inclusief rente en kosten, volledig aan Root8 heeft voldaan.

 1. Het eigendomsvoorbehoud geldt zowel voor huidige als toekomstige vorderingen.
 2. Alle door Root8 geleverde zaken, verrichte werkzaamheden worden geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen.
 3. De opdrachtgever zal zolang hij aan Root8 niet al hetgeen hij aan Root8 uit dien hoofde verschuldigd is, heeft voldaan, de za(a)k(en) niet vervreemden of bezwaren.
 4. Indien Root8 haar eigendomsvoorbehoud inroept, zal de opdrachtgever aan Root8 toegang tot die ruimten waar de geleverde zaken zich bevinden. Voor zover nodig machtigt de opdrachtgever Root8 onherroepelijk tot de uitoefening van zijn terugnemingsrecht.
 5. De kosten verbonden aan het uitoefenen van de eigendomsrechten van Root8 zijn voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 14: BETALING

1 . Betaling van de prijs voor de zaak respectievelijk de werkzaamheden geschiedt tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dit ter keuze van Root8, of voor de levering respectievelijk voor de uitvoering of binnen 8 (acht) dagen nadien. Betaling van orderkosten respectievelijk meerwerk geschiedt direct na de totstandkoming van de overeenkomst respectievelijk direct nadat het meerwerk is uitgevoerd. Betaling van de kosten van het vervoer of de emballage geschiedt op het moment dat de betaling van de prijs voor de zaak of de werkzaamheden dient te geschieden.

 1. De opdrachtgever zal op eerste verzoek van Root8 het bedrag dat hij uit hoofde van de overeenkomst aan Root8 verschuldigd zal zijn vooruitbetalen en/of daarvoor naar het oordeel van Root8 genoegzame zekerheid stellen.
 2. Betaling dient te geschieden zonder enig aftrek of verrekening, effectief in Euro’s, op een door Root8 aangegeven rekeningnummer.
 3. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is in dat geval aan Root8 over het bedrag dat niet tijdig is voldaan vanaf de vervaldatum een rente van drie punten boven de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente ex. Artikel 6:1 19a BW verschuldigd. De kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die Root8 dient te maken voor de inning van haar vordering zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75,00 excl. BTW.
 4. Root8 heeft het recht een vordering op de opdrachtgever te verrekenen met een schuld die zij aan de opdrachtgever heeft. Een betaling wordt toegerekend aan de door Root8 te bepalen schuld(en) die de opdrachtgever volgens de boeken van Root8.

ARTIKEL 15: RECLAMERING

1 . Reclamering bij Root8 terzake van een tekortkoming in een zaak of werkzaamheden dient schriftelijk te geschieden, namelijk als volgt:

– bij een waarneembare tekortkoming direct bij levering van de zaak of de oplevering van de werkzaamheden; – bij een niet-waarneembare tekortkoming binnen 3 (drie) dagen na ontdekking daarvan.

 1. Een tekortkoming geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst, niet nakoming of opschorting van zijn verplichtingen. Ter keuze van

Root8 heeft de opdrachtgever recht op kosteloos herstel van het gebrek, kosteloze herlevering van het product danwel teruggave van de koopprijs.

 1. De opdrachtgever zal Root8 direct in kennis stellen ingeval een zaak is geleverd zonder de voorschriften inzake het gebruik of het onderhoud van die zaak. De opdrachtgever zal de zaak zonder deze voorschriften niet in gebruik nemen.

ARTIKEL 16: GARANTIE

1 . Root8 staat in voor de deugdelijkheid van een zaak die door haar is geleverd in die zin dat zij kosteloos gebreken waarvan de opdrachtgever bewijst dat die binnen 6 (zes) maanden na levering zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een tekortkoming in de constructie, de assemblage of het materiaal, zal wegnemen, namelijk door die zaak te vervangen of te repareren.

 1. Root8 staat in voor de deugdelijkheid van de werkzaamheden die door haar zijn opgeleverd, in die zin dat zij kosteloos een tekortkoming waarvan de opdrachtgever bewijst dat die is ontstaan binnen 3 (drie) maanden na oplevering van de werkzaamheden, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een tekortkoming in die (plaatsings)werkzaamheden, zal wegnemen, namelijk door die werkzaamheden opnieuw uit te voeren.
 2. De opdrachtgever zat Root8 in staat stellen een eventuele tekortkoming te onderzoeken en weg te nemen. De kosten van dit onderzoek zijn voor rekening van de opdrachtgever ingeval Root8 bij het onderzoek blijkt dat geen sprake is van een tekortkoming waarvoor haar garantie geldt.
 3. De kosten voor het wegnemen van de tekortkoming, daaronder begrepen de kosten van de- en montage, vervoer e.d. zijn voor rekening van Root8.
 4. Root8 wordt eigenaar van de onderdelen en de materialen van de zaak die door haar in het kader van de nakoming van haar garantie zijn vervangen, zonder terzake een vergoeding verschuldigd zijn.
 5. Niet onder de garantie valt in ieder geval een tekortkoming die optreedt of het gevolg is van: – anders dan normaal gebruik;
 • het niet naleven van een overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen en/of werkzaamheden;
 • het niet nakomen van voorschriften inzake het gebruik en/of het onderhoud van de zaak;
 • constructie, werkwijze of materiaal die op verzoek van de opdrachtgever is toegepast alsmede onderdelen en materialen die de opdrachtgever heeft aangeleverd.
 1. Elke garantie vervalt in geval en op het moment dat:

– door de opdrachtgever of derden (reparatie)werkzaamheden aan de zaak zijn uitgevoerd; – de opdrachtgever een verplichting uit de overeenkomst jegens Root8 niet is nagekomen.

 1. Een garantie voor een tekortkoming vervalt in geval en op het moment dat de opdrachtgever bij Root8 niet met inachtneming van hetgeen in artikel 15 lid 1 is bepaald heeft gereclameerd.
 2. De garantie voor een zaak of onderdelen die Root8 van derden heeft betrokken is in afwijking van hetgeen hiervoor in dit artikel is bepaald, in omvang en duur beperkt tot de garantie die de toeleverancier van die zaak of onderdelen Root8 daarvoor heeft verstrekt. Root8 zal terzake aan haar garantie jegens de opdrachtgever hebben voldaan door de overdracht aan de opdrachtgever van haar eventuele aanspraken terzake jegens haar toeleverancier.

10.Root8 is uitsluitend gehouden in Nederland haar garantieverplichting na te komen.

ARTIKEL 17: AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van Root8 is beperkt, namelijk:

– tot het moment van de levering van de zaak of oplevering van de werkzaamheden, tot nakoming van die verplichting; – na het moment van levering van de zaak of oplevering van de werkzaamheden, tot nakoming van de in artikel 16 omschreven garantieverplichting. Elke vordering tot schadevergoeding behoudens die terzake van het niet nakomen van de hiervoor omschreven verplichting, is uitgesloten. Elke vordering terzake van indirecte schade daaronder begrepen bedrijfsschade, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, is uitgesloten.

De aansprakelijkheid van Root8 is tenslotte onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald te allen tijde beperkt tot een bedrag dat door de verzekeraar van haar aansprakelijkheid terzake wordt uitgekeerd danwel indien de schade niet op de verzekering is gedekt tot maximaal de factuurwaarde van de zaak.

ARTIKEL 18: VRIJWARING

De opdrachtgever zal Root8 vrijwaren voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor Root8 in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever heeft uitgesloten.

ARTIKEL 19: OVERMACHT

Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil van Root8, ook al was deze bij de totstandkoming van de overeenkomst voorzien, die nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd, zoals maar niet beperkt tot beleidsmaatregelen, brand, ongevallen, schade aan de te leveren zaak, onwerkbaar weer, het (tijdelijk) uitblijven van levering van zaken en de uitvoering van werkzaamheden door derden, transportmoeilijkheden, bedrijfs- of arbeidsstoornis, stakingen e.d..

ARTIKEL 20: OPSCHORTING

Root8 heeft het recht haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten in elk van de navolgende gevallen dat: – Root8 door overmacht verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen;

– de opdrachtgever een verplichting niet nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, toegelaten wordt tot de

WSNP, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of ééndiensmeer van zijn goederen in beslag worden genomen. Root8 zal de opdrachtgever van een opschorting schriftelijk in kennis stellen.

ARTIKEL 21: ONTBINDING

1 . Root8 en de opdrachtgever hebben elk recht de overeenkomst voor dat deel dat nog niet is uitgevoerd, te ontbinden in het geval Root8 door overmacht verhinderd wordt de overeenkomst uit te voeren. Root8 heeft in dat geval het recht op betaling van hetgeen zij inmiddels aan kosten voor de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt. De opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van schade.

 1. Root8 heeft het recht de overeenkomst voor dat deel dat niet is uitgevoerd te ontbinden in het geval de opdrachtgever een verplichting niet nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, wordt toegelaten tot de WSNP of (voorlopig) surseance van betaling aanvraagt. Root8 heeft in dat geval jegens de opdrachtgever aanspraak op betaling van die bedragen die de opdrachtgever zou zijn verschuldigd in geval de overeenkomst volledig was uitgevoerd.
 2. Een ontbinding bedoeld in dit artikel dient te geschieden door een schriftelijke mededeling van degene die ontbindt aan de ander.
 3. De opdrachtgever heeft behoudens hetgeen in dit artikel in lid 1 is bepaald niet het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

ARTIKEL 22: OVERDRACHT OVEREENKOMST & RECHTEN

1 . Root8 heeft het recht de overeenkomst zonder de toestemming van de opdrachtgever aan een derde over te dragen of door een derde te laten uitvoeren.

 1. De opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming van Root8 niet het recht zijn rechten daaronder begrepen vorderingen uit de overeenkomst aan derden over te dragen of te bezwaren.

ARTIKEL 23: VEILIGHEID EN PRIVACY

Indien de overeenkomst elektronische tot stand komt, treft Root8 passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal Root8 daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

ARTIKEL 24: GESCHILLEN

Op een overeenkomst waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van oepassing zijn is Nederlands recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van toepassing.

ARTIKEL 25: BEVOEGDE RECHTER

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn of van een overeenkomst die daaruit voortvloeit zullen bij uitsluiting van een andere rechter, tenzij de kamer voor kantonzaken bevoegd is, worden beslist door de bevoegde rechter in het Arrondissement

Leeuwarden, onverminderd het recht van partijen op hoger beroep en/of cassatie.